Olga Bezsmertna, soprano

© Iryna Buchegger
© Iryna Buchegger
© Iryna Buchegger
© Kurt Prinz